مهمترین چالش های تازه واردان به کانادا

 

جستجوی کار قبل از ورود به کانادا

در سال 2014 خدمات کاریابی در صدر خدمات مورد علاقه متقاضیان مهاجرت به کانادا قرار گرفت. این آمار برگرفته از تحقیقاتی است که بر روی بیش از 3000 مراجعه کننده انجمن WES که متقاضی برنامه مهاجرت نیروی متخصص فدرال ( Federal Skilled Worker Program ) بوده اند ، انجام گرفته است.

خدمات مورد علاقه متقاضیان به محض ورود به کانادا

Employment Barrier 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از موارد حائز اهمیت برای کارفرمایان، میزان قابلیت فرد در تسلط به زبان انگلیسی و مهارت در استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری است.

استنباطهای مختلف کارفرما

در رابطه با موانع استخدامی و چالشهای پیش روی تازه واردین

Employment Barrier 2