Owner

بخش توسعه اجتماعی و اشتغال کانادا (Employment and Social Development Canada (ESDC تغییراتی را برای برنامه ارزیابی تأثیر بازار کار مالک گرداننده بیزینسOwner Operator Labour Market Impact Assessment (LMIA) پیشنهاد داده است. به اجراء در آوردن این تغییرات ممکن است همراه با پیامدهای زیانباری باشد.

اگرچه اطلاعات کمی در مورد تغییرات بالقوه در دسترس است، ما به بررسی اجمالی تغییرات پیشنهادی و همچنین پاسخ و عکس العمل آنها می پردازیم.

برخی از تغییرات پیشنهادی از سوی ESDC به شرح ذیل می باشد:

استخدام در حال حاضر، متقاضیان برنامه مالک گرداننده بیزینس(Owner Operator) از الزام انجام تبلیغات LMIA معاف هستند. تغییرات پیشنهادی این الزام را به وجود می آورد که مالکان گرداننده بیزینس بالقوه در جهت استخدام شهروندان کانادایی و افرادی که دارای اقامت دائم کانادا هستند تلاش قابل اثبات و معقولی را در پیش بگیرند.

شرایط دستمزد و کار در حال حاضر، متقاضیان ملزم به پرداخت دستمزد رایج به خودشان برای سِمت شغلی و صنایع شان نمی باشند. بر اساس تغییرات پیشنهادی، سِمت شغلی باید با ذکر دستمزد آگهی شود و زمانیکه متقاضیان خود را استخدام می کنند باید همان دستمزد آگهی شده را به خودشان بپردازند.

اصالتقبل از آگهی نمودن سِمت شغلی، بیزینس باید فعال باشد و تجارت مالک بیزینس باید از یکسال قبل از ارائه درخواست برای این برنامه از نظر مالی در گردش باشد.

دسته بندی مشاغل کارفرما باید برای متمایز نمودن سِمت شغلی از کد صحیح سیستم طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) استفاده نماید. مالک گرداننده بیزینس بالقوه در سطح مدیران ارشد در نظر گرفته می شود.

ارزیابی تغییرات پیشنهادی این موضوع را بیان می کند که اعمال این تغییرات باعث از بین رفتن برنامه مالک گرداننده بیزینس کنونی می شود. در حال حاضر، این برنامه به بهبود شرایط اقتصادی نشات گرفته از ویروس کوید 19 یاری می رساند. این برنامه در ایجاد مشاغل و حفظ آنها برای شهروندان و ساکنین قانونی کانادایی سهم بسزایی دارد.

به تشریح پاسخ های داده شده در قبال این تغییرات می پردازیم:

  • در صورت وجود الزام برای آگهی نمودن شغل، مالک گرداننده بیزینس که خود می تواند یکی از متقاضیان جویای کار باشد قادر نخواهد بود که تصمیم بی طرفانه ای بگیرد.
  • پرداخت دستمزد شش رقمی به مالک گرداننده بیزینس باعث از بین رفتن گردش مالی بیزینس می شود. اکثر مالکان گرداننده بیزینس، علی الخصوص در طول یکسال اول، خواهان به گردش انداختن مبلغ دستمزد در تجارتشان هستند.
  • برای بسیاری، حضور موثر مالک در تجارت یکسال قبل از اقدام برای برنامه مالک گرداننده بیزینس(LMIA) بشدت سخت می باشد.
  • برنامه مالک گرداننده بیزینس LMIA افراد را به سرمایه گذاری و خرید تجارتی ترغیب می کند که به ایجاد و حفظ مشاغل کمک می نماید.
  • از آنجائیکه شاغل شدن در سِمت شغلی در بیزینسِ از قبل تاسیس شده آسانتر و پرفایده تر می باشد، داشتن الزامات سیستم طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) باعث دلسردی سرمایه گذاران می شود.

ارائه طرح تجاری برای هدف مهاجرتی یا سایر اهداف، باید توسط کارشناسان ماهر نوشته شود. طرح های تجاری بسیار حرفه ای و نیازمند آنالیز کردن صنعت و بازار می باشند. این اطلاعات به نویسندگان طرح های تجاری اجازه می دهد تا یکی از زمینه های تخصصی طرح تجاری که قسمت مالی است را تکمیل نمایند. در پروژه مالی، وجود هیچ گونه خطا پذیرفته نمی شود. ارقامی که به درستی درک و پشتیبانی نشود بلافاصله باعث بی ارزش شدن طرح تجاری می شود.

نوشتن طرح تجاری نیازمند ترکیب کلی فراست تجارت، توانایی تحقیق، تخصص پیش بینی مالی، توانایی نوشتاری متقاعد کننده و تبحر در داستان سرایی است. در صورتیکه نویسنده طرح تجاری به طور کامل در جریان داستان نباشد، بهترین آنها نیز قادر به نوشتن طرح تجاری قانع کننده نمی باشند. اینجاست که همکاری بین کارشناس مهاجرت و نویسنده طرح تجاری آشکار می شود. هر دو آگاه هستند که پرونده مهاجرت تجاریِ موفق، بستگی به نمایش فوایدی دارد که متقاضی از طریق تجارت خود آنها را برای اقتصاد کانادا فراهم می آورد.

برای بررسی سایر مسائل کلیدی برخی از پاسخ ها مورد استفاده قرار می گیرند و پیشنهاداتی را برای پیشرفت های بلند مدت و کوتاه مدتی ارائه می دهند که برای متقاضیان بالقوه و کشور سودمند هستند. این عقیده وجود دارد که این پاسخ ها و پیشنهادات اعتماد عموم، سیاست عموم و معیارهای برنامه یکپارچگی را برآورده می سازند و باعث افزایش سهم برنامه در بهبود شرایط اقتصادی کانادا می شود.

تصمیم نهایی بخش توسعه اجتماعی و اشتغال کانادا ( (ESDCدر مورد این تغییرات و پاسخ ها هنوز مشخص نشده است. مسئله ی پر واضح این است که تغییرات در مورد مالک گرداننده بیزینس در حال رخ دادن است.