Australia Skilled Visaویزای نیروی کار متخصص استرالیا

 

طبق تغیرات جولای ۲۰۱۲ اداره مهاجرت استرالیا، ویزاهای مهارت استرالیا به دسته های زیر تقسیم می شود و گروههای ویزاهای قبلی دیگر معتبر نمی باشد. متقاضیان واجد شرایط از این پس لازم است که تحت عناوین ذیل اقدام نمایند.